Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2017

Lộ trình học magento 2

Hình ảnh
Lên kế hoạch của năm học magento 2

Bài 1 - Cài đặt magento 2

Cài đặt Magento 2
Cài đặt thêm dữ liệu demo cho Magento 2
Thiết lập môi trường trước khi phát triển

Magento2 Cheat Sheet

Hình ảnh
Magento 2 tutorial
http://devdocs.magento.com/guides/v2.1/frontend-dev-guide/bk-frontend-dev-guide.html
https://www.creare.co.uk/blog/magento/theming-in-magento-2-part-1
https://www.creare.co.uk/blog/magento/theming-in-magento-2-part-2
http://alanstorm.com/category/magento-2/