Lộ trình học magento 2


Lên kế hoạch của năm học magento 2

Bài 1 - Cài đặt magento 2

Cài đặt Magento 2
Cài đặt thêm dữ liệu demo cho Magento 2
Thiết lập môi trường trước khi phát triểnUnit 2 – Simple module creation

Declare a new Magento 2 module
Create Magento 2 frontend controller
Create simple module with Magento 2
Unit 3 – Full module creation : Models, datas and controllers

Setup management on Magento 2
Create a model with Magento 2
Module datas setup with Magento 2
Admin menu creation and access control list managment (ACL) on Magento 2
Admin controller creation with Magento 2
Unit 4 – Full module creation : uiComponent

Create an uiComponent with Magento 2
Create adminhtml grid with Magento 2
Checkboxes, bookmarks and actions on adminhtml grid
Filters creation on adminhtml grid with Magento 2
Add massactions and paging on adminhtml grid
Unit 5 – Full module creation : controllers and forms

Adding and Edition controllers on Magento 2 admin
Layouts and forms on Magento 2 admin
Delete and massActions on Magento 2 admin
Practical #1
Practical : Create grid, forms and controllers for Job object
Unit 6 – Full module creation : frontend part management

Create the frontend HTML of your Magento 2 module
Manipulate collections with Magento 2
Add CSS on your Magento 2 module
Add translations on your Magento 2 module
Bonus : Add custom module icon on Magento admin
Practical #2
Practical : Create job view and department view pages
Unit 7 – Full module creation : Configuration, cron, and unit tests

Configuration creation on Magento 2 admin
Create a cron job with Magento 2
Create a Helper with Magento 2
Unit 8 – Magento 2 tools
Logs and Magento 2
Cookies and Magento 2

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Skill - Tập tành ghi chép Bullet Journal

Laravel Design Patterns và Best Practices Phần 2