Lộ trình học magento 2


Lên kế hoạch của năm học magento 2, với checklist như bên dưới, một PHP Developer như mình  có thể xách laptop đi mà xin việc Magentor hay tự tin tham gia dự án Magento 2 ngon lành.

Bài 1 - Cài đặt magento 2


 • Cài đặt Magento 2
 • Cài đặt thêm dữ liệu demo cho Magento 2
 • Thiết lập môi trường trước khi phát triểnUnit 2 – Tạo module đơn giản 


 • Khai báo module trong Magento 2
 • Tạo một controller cho module Magento 2 


Unit 3 – Tạo một module đầy đủ CRUD


 • Khởi tạo thiết lập system.xml cho  Magento 2
 • Tạo model Magento 2
 • Viết script cài đặt schema data cho module Magento 2
 • Tạo menu truy cập và phân quyền (ACL) cho module  Magento 2
 • Tạo một controller admin để truy cập backend Magento 2
Unit 4 – Tạo module kết hợp uiComponent 


 • Tạo một uiComponent Magento 2
 • Load dữ liệu  ra adminhtml grid với Magento 2
 • Thêm Checkboxes, bookmarks ,  actions  cho grid uiComponent
 • Thự hiện chức năng filters adminhtml grid cho grid uiComponent
 • Thêm chức năng đặc biệt  massactions và paging cho  adminhtml grid
Unit 5 –  Tạo module kết hợp uiComponent 

 • Adding and Edition controllers on Magento 2 admin
 • Layouts and forms on Magento 2 admin
 • Delete and massActions on Magento 2 admin
 • Practical #1
 • Practical : Create grid, forms and controllers for Job object
Unit 6 – Full module creation : frontend part management


 • Create the frontend HTML of your Magento 2 module
 • Manipulate collections with Magento 2
 • Add CSS on your Magento 2 module
 • Add translations on your Magento 2 module
 • Bonus : Add custom module icon on Magento admin
 • Practical #2
 • Practical : Create job view and department view pages
Unit 7 – Bổ xung thêm hoa lá cành cho Module  : Configuration, cronjob, unit tests


 • Configuration creation on Magento 2 admin
 • Create a cron job with Magento 2
 • Create a Helper with Magento 2
 • Unit 8 – Magento 2 tools
 • Logs and Magento 2
 • Cookies and Magento 2

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Skill - Tập tành ghi chép Bullet Journal

Laravel Design Patterns và Best Practices Phần 2